MINI SLOWNIK TERMINOW PRAWNICZYCH/COMPANIES AND CONTRACTS - BASIC TERMINOLOGY


COMPANIES AND CONTRACTS

- BASIC TERMINOLOGY
Joanna Jemielniak


Table of Contents:


I. COMPANIES. 2

1. BUSINESS FORMS. 2

2. PEOPLE. 3

3. CAPITAL. 4

4. CORPORATE GOVERNANCE. 6

II. CONTRACTS. 8

1. GENERAL TERMS. 8

2. SELECTED TYPES OF CONTRACT. 10


I. COMPANIES

1. BUSINESS FORMS

company - spółka
partnership - spółka osobowa
corporation, corp. - spółka kapitałowa

types of partnership

civil law partnership - spółka cywilna
general partnership - spółka jawna
limited partnership/partnership in commendam - spółka komandytowa
silent partnership - spółka cicha
partnership limited by shares - spółka komandytowo - akcyjna

types of corporations

limited liability company, Ltd. - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
stock corporation - spółka akcyjna
public corporation - spółka notowana na giełdzie, w publicznym obrocie
private corporation - spółka, której akcje nie są w publicznym obrocie
business trust - trust (związek przedsiębiorstw)
beneficiary - beneficjariusz trustu (o ograniczonej odpowiedzialności)
trustee - powiernik (o nieograniczonej odpowiedzialności osobistej)
Inc. (Incorporated) - zarejestrowana
municipal corporation - spółka samorządowa
public service (Br.)/utility (Am.) corporation - zakład użyteczności publicznej

2. PEOPLE

partner - wspólnik
to become a partner - zostać wspólnikiem
to buy out a partner - wykupić (przejąć) udział wspólnika
to make sb a partner - uczynić kogoś wspólnikiem
to take a partner - przyjąć wspólnika
personal liability - odpowiedzialność osobista
limited/unlimited liability - ograniczona/nieograniczona odpowiedzialność
general partner - komplementariusz
limited partner - komandytariusz
dormant (secret, sleeping) partner - cichy wspólnik
managing partner - wspólnik zarządzający
senior partner/ leading partner - główny wspólnik
inactive/silent partner - wspólnik nie zarządzający spółką
active/working partner - wspólnik czynny

¨

shareholder - udziałowiec, akcjonariusz
ordinary shareholder - zwykły udziałowiec/akcjonariusz
preference shareholder - posiadacz akcji uprzywilejowanych
registered shareholder - posiadacz akcji imiennych
small/minority shareholder - drobny udziałowiec/akcjonariusz
controlling/major/principal shareholder - główny udziałowiec/akcjonariusz
shareholders' meeting - zgromadzenie udziałowców/akcjonariuszy
stockholder - akcjonariusz
stockholders' book - rejestr akcjonariuszy
stockholders' meeting - zgromadzenie akcjonariuszy

3. CAPITAL

capital - kapitał
nominal/original/opening capital - kapitał zakładowy spółki
capital interest - odsetki od kapitału
capital reduction - obniżenie kapitału
increase of capital - podniesienie kapitału
to freeze the capital - zamrozić kapitał
to withdraw the capital - wycofać kapitał
floating capital - kapitał obrotowy
gains and losses - zyski i straty
capitalization - kapitalizacja

¨

share - udział/akcja
stock - akcja
common share - akcja zwykła (nie uprzywilejowana)
preference/preferred/priority share - akcja uprzywilejowana
share/stock to bearer - akcja na okaziciela
inscribed/registered share -
akcja imienna
dividend - dywidenda
share ex dividend - akcja bez prawa do dywidendy
share with limited voting - akcja z ograniczonym prawem głosu
share with plural voting - akcja uprzywilejowana co do głosu
block/parcel of shares - pakiet akcji

¨

stock exchange - giełda papierów wartościowych
shares issuing/issue - emisja akcji
issue prospectus - prospekt emisyjny
subscription of shares - zapis (subskrypcja) na akcje
issue par - cena emisyjna
IPO, Initial Public Offering - publiczna oferta sprzedaży akcji
share/stock price - kurs akcji
share quotation - notowanie giełdowe

¨

withdrawal of shares - wycofanie akcji z obiegu
to apply for shares - zapisywać się na akcje
to hold shares - posiadać akcje
to pay up shares - pokrywać akcje
to issue shares - emitować akcje

¨

books - księgi rachunkowe
accountant/bookkeeper - księgowy

first/head accountant/bookkeeper - główny księgowy
to audit the books - kontrolować księgi rachunkowe
to cook the books - dokonywać oszustw w księgach rachunkowych

4. CORPORATE GOVERNANCE

statute(s)/ articles of association - statut
executive power - władza wykonawcza
controlling power - władza kontrolna
delegation of power - delegowanie (przekazanie) władzy
external auditor - audytor zewnętrzny

One-Tier (Anglo-Saxon) Model

management + control

Board of Directors (BoD) - zarząd (wyposażony także w funkcje kontrolne)
Chairperson of the company - prezes spółki
President of the Board - prezes zarządu
CEO, Chief Executive Officer - dyrektor wykonawczy (generalny)
CFO, Chief Financial Officer - dyrektor ds. finansowych
CTO, Chief Technology Officer - dyrektor ds. technologii

Two-Tier (Continental) Model

management << >> control

Executive (Managing) Board - zarząd
Supervisory Board/Council - rada nadzorcza
Revisory Commission - komisja rewizyjna
Board meeting - posiedzenie zarządu
Board member/member of a board - członek zarządu
meeting of shareholders/stockholders - zgromadzenie udziałowców/akcjonariuszy
annual meeting - doroczne zgromadzenie
ordinary/extraordinary meeting - zwyczajne/nadzwyczajne zgromadzenie
to call/convene/summon a meeting - zwołać zgromadzenie
to attend a meeting - uczestniczyć w zgromadzeniu
to hold a meeting - odbywać zgromadzenie
motion - wniosek
to file a motion - wystąpić z wnioskiem
to adopt a motion - przyjąć wniosek
to reject a motion - odrzucić wniosek
resolution - uchwała
to vote - głosować
to vote for sth/against sth - głosować za czymś/przeciwko czemuś
to vote through - przyjąć w głosowaniu
to vote down - odrzucić w głosowaniu
voting - głosowanie
voting right, right of vote - prawo głosu
to abstain from voting - wstrzymać się od głosu

II. CONTRACTS

1. GENERAL TERMS

agreement/contract - umowa
freedom of contract - zasada swobody umów
party to a contract - strona umowy
subject of a contract - przedmiot umowy
content of a contract - treść umowy
legal relation - stosunek prawny
legal person/juridical entity - osoba prawna

¨

oral/verbal - w formie ustnej
in writing - w formie pisemnej
notarized - w formie aktu notarialnego
draft of an agreement/a contract - projekt umowy
mutual/reciprocal agreement/contract - umowa wzajemna
bilateral agreement/contract - umowa dwustronna
multilateral agreement/contract - umowa wielostronna
model agreement/contract - umowa wzorcowa
nude/naked agreement/contract - umowa nieodpłatna (pod tytułem darmym)
preliminary agreement/contract - umowa przedwstępna
binding - wiążący
bound by contract/agreement - związany umową
valid - ważny (ważna czynność prawna, umowa)
void - nieważna (czynność prawna, umowa)
as per agreement - zgodnie z umową
stipulated by agreement - ustalone w umowie
by mutual agreement - za obopólnym porozumieniem
coming under agreement/contract - objęty umową

¨

fulfillment of an agreement/a contract - wykonanie umowy
breach of contract - naruszenie umowy

¨

clause of an agreement/a contract - klauzula umowy
items of of an agreement/a contract - punkty umowy
provision of an agreement/a contract - postanowienie umowy

¨

to draw up an agreement/a contract - sporządzić umowę
to conclude an a./to enter into an a. - zawrzeć umowę
to sign an a./a c. - podpisać umowę
to abide by an a./a c. - dotrzymywać umowy
to violate an a./a c. - naruszyć postanowienia umowy
to enforce an a./a c. - dochodzić sądownie wykonania umowy
to perform an a./a c. - wykonać umowę
to invalidate/cancel an a./a c. - unieważnić umowę
to dissolve an a./a c. - rozwiązać umowę

2. SELECTED TYPES OF CONTRACT

agency agreement - umowa agencyjna

arbitration agreement - umowa arbitrażowa (zapis na sąd polubowny) 

assignment agreement - u. o cesję (przelew praw)

contract of association - umowa o przystąpienie (do spółki)

barter agreement - umowa barterowa (o wymianie towarowej)

brokerage agreement - umowa maklerska

carriage agreement - umowa przewozu

employment agreement - umowa o pracę

contract of guarantee - umowa poręczenia

insurance agreement - umowa ubezpieczenia

lease agreement - umowa najmu/dzierżawy

leasing agreement - umowa leasingu

licence agreement - umowa licencyjna

loan agreement - umowa pożyczki

mandatory agreement - umowa zlecenia

management agreement - umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem (kontrakt menedżerski)

marriage agreement - umowa małżeńska (intercyza)

partnership agreement - umowa spółki

purchase - nabycie

purchase agreement - umowa kupna

sale agreement - umowa sprzedaży

hire-purchase agreement - umowa sprzedaży ratalnej

credit sale agreement - umowa sprzedaży kredytowej

service agreement - umowa o świadczenie usług

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Specjalistyczne - treści losowe

Główna Specjalistyczne Business English MINI SLOWNIK TERMINOW PRAWNICZYCH MINI SLOWNIK TERMINOW PRAWNICZYCH/COMPANIES AND CONTRACTS - BASIC TERMINOLOGY
Loading ...