AS ... AS czy THAN

Zdania angielskie, w których porównuje się różne rzeczy pod jakimś wybranym względem, odpowiadają najczęściej jednemu z dwóch głównych schematów składniowych – ze słowem “as ... as” ‘tak ... jak’ (gdy człony porównania okazują się takie same) oraz ze słowem “than” ‘niż’ (gdy człony porównania różnią się pod wskazanym względem). W zdaniach przykładowych członami porównania są dwie osoby (on i ona), a podstawą porównania – to, jak dobrze władają one piórem.

(1) She writes as well as he does.
Ona pisze tak dobrze jak on.
(2) She writes better than he does.
Ona pisze lepiej niż on.

Porównania tego rodzaju mogą składać się z wyrazów należących do różnych części mowy, umieszczonych w różnych stałych pozycjach w obrębie podstawowych konstrukcji porównawczych. Poniższe tabele przedstawiają możliwe wypełnienia obydwu schematów wraz z przykładami.

(3) Ellen is only twelve but she is already as tall as her mother.
Ellen ma tylko dwanaście lat, a jest już tak wysoka jak jej matka.
(4) Please reply as quickly as you can to give us enough time.
Proszę odpowiedzieć tak szybko, jak Pan może, abyśmy mieli dość czasu.
(5) Our marriage has been as successful as you could possibly wish for.
Nasze małżeństwo było jak dotąd tak udane, jak tylko można by
(6) I’ll pay as much as it takes to own this painting.
Zapłacę tyle, ile będzie trzeba, żeby mieć na własność ten obraz.
(7) Our written communication has been as frequent as ever over the last three months.
Nasz kontakt pisemny był przez ostatnie miesiące tak częsty jak zawsze.

Wyrażenia ilościowe (np. “twice” ‘dwa razy’) występują w konstrukcjach porównawczych przed “as”. W zdaniach z takimi wyrażeniami nie używa się form stopnia wyższego przymiotników i przysłówków złożonych z “more” i odpowiedniego wyrazu w połączeniu z “than” (*“twice more expensive than ...” ‘dwa razy droższy niż ...’), lecz tylko form prostych z “-er” (np. “three times longer than ...” ‘trzy razy dłuższy niż ... ’) oraz konstrukcji z “as ... as” (np. “three times as long as ...” ‘trzy razy dłuższy niż ...’).

(8a) This tank top is twice as expensive as the green one. Still, I think it’s worth the price.
Ten bezramiennik jest dwa razy droższy niż ten zielony. Sądzę jednak, że jest wart tej ceny.
(8b) This tank top is twice more expensive than the green one. Still, I think it’s worth the price.

(9) This interview was less hostile than the one I had last week.
Ta rozmowa kwalifikacyjna była mniej agresywna niż ta, którą miałem w zeszłym tygodniu.
(10) This interview went more smoothly than the previous one.
Ta rozmowa kwalifikacyjna poszła bardziej gładko niż poprzednia.
(11) This interview went less smoothly than I expected.
Ta rozmowa kwalifikacyjna poszła mniej gładko, niż się spodziewałem.
(12) This interview was more of a fix than a genuine competition.
Ta rozmowa kwalifikacyjna była bardziej ukartowaną grą niż autentycznym konkursem.

Istnieją też takie zdania, w których nie porównuje się czegoś z czymś innym tego samego rodzaju (np. pisania jednej osoby z pisaniem drugiej), ale odnosi się to, o czym mowa, do całkiem innej dziedziny pojęciowej (np. pisanie do pracy lasera), przede wszystkim po to, aby lepiej i owocniej zrozumieć sam przedmiot wypowiedzi. Porównania tego typu, jeżeli są w ogóle porównaniami w sensie gramatycznym, zawierają słowa “like” lub “as” (‘jak’). Różnica między nimi polega tylko na tym, że “like” poprzedza wyrażenia rzeczownikowe (rzeczowniki lub zaimki osobowe), a “as” – zdania podrzędne, np.:

(13) He spoke to us as a prophet addresses an audience of believers.
Mówił do nas tak, jak prorok zwraca się do widowni wierzących.
(14) He behaves like a spoiled child.
Zachowuje się jak rozpuszczone dziecko.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...