FAITH czy BELIEF

Belief” (‘przekonanie’, ‘wiara’) funkcjonuje przede wszystkim jako rzeczownik policzalny z przedimkiem, czyli odnosi się zwykle do poszczególnych przekonań (patrz przykłady (1-2)), a w utartych wyrażeniach - jako rzeczownik niepoliczalny - również do ogólnej opinii na dany temat (patrz przykłady (3-4)).

(1a) It took a long time to overcome the mistaken belief that one shouldn’t have a bath too often.
Długo trwało, zanim przezwyciężono fałszywe przekonanie, że nie należy się zbyt często myć.
(1b) *It took a long time to overcome the mistaken faith that one shouldn’t have a bath too often.
(2a) Her theory calls into question the beliefs of most contemporary economists.
Jej teoria podważa przekonania większości współczesnych ekonomistów.
(2b) *Her theory calls into question the faith of most contemporary economists.
(3a) Contrary to popular belief, not drying your hair (off) doesn’t in itself make you catch a cold.
Wbrew popularnej opinii niewysuszenie włosów samo w sobie nie powoduje przeziębienia.
(3b) *Contrary to popular faith, not drying your hair (off) doesn’t in itself make you catch a cold.
(4a) There is widespread belief that she will win the prize this year.
Istnieje rozpowszechnione przekonanie, że w tym roku zdobędzie ona tę nagrodę.
(4b) *There is widespread faith that she will win the prize this year.

Należy zauważyć, że rzeczownik „belief” może dotyczyć rozmaitych dziedzin życia: zarówno wiary religijnej, jak i takich przekonań, o których raczej nie mówi się po polsku w kategoriach wiary:
(5a) Belief in the mere existence of a God is not the same as religion.
Wiara w samo istnienie Boga to nie to samo, co religia.
(5b) *Faith in the mere existence of a God is not the same as religion.
(6a) Our ordinary beliefs about nature are often at odds with the scientific picture of the world.
Nasze zwyczajne przekonania dotyczące przyrody kłócą się często z naukowym obrazem świata.
(6b) *Our ordinary faith about nature is sometimes at odds with the scientific picture of the world.
(7a) I find it hard to step back from my political beliefs and examine them objectively.
Z trudem przychodzi mi zdystansować się od moich przekonań politycznych i ocenić je obiektywnie.
(7b) *I find it hard to step back from my political faith and examine it objectively.

Rzeczownik „belief” występuje również w stałych wyrażeniach, np.: „beyond belief” ‘nie do wiary’ i „in the belief that...” ‘w przekonaniu, że...’:

(8) His ardent love of money is really beyond belief.
Jego żarliwa miłość do pieniędzy jest naprawdę nie do wiary.
(9) I proposed to her in the belief that she wouldn’t reject me.
Oświadczyłem się jej w przekonaniu, że mnie nie odrzuci.

W przeciwieństwie do słowa „belief” rzeczownik „faith” (‘wiara’) częściej bywa używany jako niepoliczalny w utartych wyrażeniach, gdzie oznacza wiarę połączoną z zaufaniem do jakiejś osoby:

- „to have faith in someone or something” ‘mieć wiarę w kogoś lub coś’:

(10a) It is so comforting to know that you have so much faith in me.
To takie pocieszające, że masz tyle wiary we mnie.
(10b) *It is so comforting to know that you have so much belief in me.

- „to put faith in someone or something” ‘pokładać wiarę w kimś lub czymś’:

(11a) Perhaps we put too much faith in insurance companies.
Może pokładamy zbyt wiele wiary w firmach ubezpieczeniowych.
(11b) *Perhaps we put too much faith in insurance companies.

- „blind faith” ‘ślepa wiara’:

(12) My students accept everything I say with blind faith, while I’d like them to disagree with me, at least sometimes.
Moi uczniowie przyjmuję wszystko, co mówię, ze ślepą wiarą, podczas gdy chciałbym, żeby się ze mną nie zgadzali, przynajmniej czasami.

W użyciu policzalnym „faith” odnosi się w zasadzie tylko do poszczególnych wyznań religijnych, podobnie jak rzadszy rzeczownik „denomination”, którego można użyć do nazwania poszczególnych wariantów jednej większej religii, np.:

(13a) His next project is to compile a dictionary of world faiths.
Jego następny projekt to przygotowanie słownika religii świata.
(13b) *His next project is to compile a dictionary of world beliefs.
(14a) Martyrs have laid down their lives for the Christian faith.
Męczennicy oddali swoje życie za wiarę chrześcijańską.
(14b) *Martyrs have laid down their lives for the Christian belief.
(15) What is your denomination - Protestant, Catholic or Orthodox?
Jakie jest Pana wyznanie - protestanckie, katolickie czy prawosławne?

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...