SENSIBLE and SENSITIVE?

Przymiotnikiem "sensible" ('rozsądny', 'sensowny') określić można osoby, które przy podejmowaniu decyzji kierują się raczej rozumem niż uczuciami, roztropnie dostosowując środki do celów, a poza tym również - postanowienia, sposoby działania, rzeczy wybrane rozsądnie ze względu na jakiś konkretny cel itd. O stroju lub butach można powiedzieć "sensible\", jeżeli są przede wszystkim praktyczne i wygodne, a niekoniecznie modne czy eleganckie. Ogólnie zatem - przymiotnik "sensible" określa to, jak się myśli i działa.

(1) Josh is usually sensible; I don\'t understand why he acted so stupidly yesterday.
Josh jest zwykle rozsądny; nie rozumiem, dlaczego wczoraj zachował się tak głupio.
(2) This seems a sensible decision - I hope you\'ll abide by it.
To wydaje się sensowna decyzja - mam nadzieję, że będziesz się jej trzymała.
(3) Sensible shoes and a fierce look - what a typical librarian!
Praktyczne buty i groźne spojrzenie - co za typowy pracownik biblioteki!

W stylu oficjalnym używa się niekiedy słowa "sensible to/of something" w znaczeniu 'świadomy czegoś', np.:

(4) The committee must be sensible to sustainable development issues.
Komisja musi zdawać sobie sprawę z problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Kiedy chcemy powiedzieć o czymś ważnym (np. o sporze, o czyimś całym życiu czy o długofalowym przedsięwzięciu), że jest sensowne w głębszym znaczeniu, nakierowane na jakieś istotne dobro, używamy przymiotnika "meaningful\", nie "sensible "

(5) I want to do something meaningful; I don\'t want to waste my life.
Chcę robić coś sensownego, nie chcę zmarnować życia.

Przymiotnik "sensitive" ('wrażliwy', 'czuły') odnosi się do dwóch typów osób - takich, które są przesadnie delikatne i łatwo się obrażają z powodu czyichś uwag lub zachowania "'sensitive about/to..." - patrz przykłady (6-7)), oraz takich, które są szczególnie wrażliwe na jakieś sprawy, np. na cudze potrzeby, często z troski o innych "'sensitive to..." - patrz przykład (8)). Słowo "sensitive" stosuje się nie tylko w odniesieniu do ludzi, ale także do postaw, zachowań oraz rzeczy delikatnych, wymagających opieki i specjalnie ostrożnego traktowania, dyskrecji. Ogólnie - "sensitive" określa to, jak się na coś instynktownie reaguje.

(6) I should stop being so sensitive about my weight.
Powinienem przestać być taki wrażliwy na punkcie wagi.
(7) He wouldn\'t make a good politician - he\'s just too sensitive to criticism.
Nie byłby dobrym politykiem - jest po prostu zbyt czuły na krytykę.
(8) Do I have to be sensitive to the needs of those I don\'t even know?
Czy muszę być wrażliwy na potrzeby tych, których nawet nie znam?
(9) The sensitive data about your health will be kept secret.
Poufne dane na temat Pańskiego zdrowia pozostaną tajne.
(10) This is a most sensitive issue and has to be dealt with discretely.
To jest bardzo delikatna sprawa i należy ją załatwić dyskretnie.

Warto jeszcze dodać, że przymiotnik "sensitive" tworzy nieraz z rzeczownikami wyrazy złożone, używane głównie w specjalistycznych tekstach pisanych, np.:

(11) a case-sensitive search engine
wyszukiwarka internetowa rozróżniająca małe i wielkie litery
(12) Meaning is generally context-sensitive.
Znaczenie jest na ogół uzależnione od kontekstu.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Zagadnienia gramatyczne SENSIBLE and SENSITIVE?
Loading ...