ŚWIĘTY

Spośród wyrazów, którym odpowiada w języku polskim słowo ‘święty’, “holy” występuje w wielu różnych kontekstach, natomiast “sacred” i “saint” mają znaczenia stosunkowo zawężone i odnoszą się tylko do poszczególnych aspektów świętości. “Holy” oznaczać może zatem świętość samego bóstwa (patrz przykład (1)), ale także świętość miejsc i przedmiotów kultu (patrz przykład (2)) oraz świętość ludzi, którzy ze względu na swoją głęboką wiarę i dobre życie lub zajmowane stanowisko uznawani są przez innych za nieprzeciętnych, godnych szacunku i naśladowania (patrz przykłady (3-4)). Ironicznie słowo “holy” może odnosić się również do tych, którzy są nadmiernie pobożni, a innym okazują pogardę jako gorszym (patrz przykład (5)).

(1) Belief in the Holy Trinity defines the essence of Christianity.
Wiara w Trójcę Świętą określa istotę chrześcijaństwa.
(2) The ground you’re standing on is holy, so you have to take your shoes off.
Ziemia, na której stoisz, jest święta, musisz więc zdjąć buty.
(3) His mother was a holy woman – brave in misfortune and free of hatred.
Jego matka była świętą kobietą – odważną w nieszczęściu i wolną od nienawiści.
(4) The theologian was granted an audience with the Holy Father to clarify his views.
Teologowi udzielona została audiencja u Ojca Świętego, aby wyjaśnił swoje poglądy.
(5) Sam is so holy we can hardly stand him any more: he’s preaching to us all the time.
Sam jest już taki święty, że ledwo możemy z nim wytrzymać: cały czas głosi nam kazania.


Przymiotnikowi “holy” odpowiada rzeczownik “holiness” (‘świętość’). Oznacza on zwykle świętość jako cechę, która przysługuje osobom lub ich sposobowi życia. Zapisany dużą literą i poprzedzony zaimkiem dzierżawczym “your” (‘wasza’) lub “his” (‘jego’), rzeczownik “holiness” pojawia się w oficjalnym tytule papieży “Your/His Holiness” (‘Wasza/Jego Świątobliwość’), używanym zwłaszcza w dyplomacji:

(6) The rabbi’s holiness drew hundreds of pious Jews to his house.
Świętość rabina przyciągała do jego domu setki pobożnych Żydów.
(7) His Holiness Pope John Paul II is going to visit our country next month.
Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II odwiedzi nasz kraj w przyszłym miesiącu.

W większości użyć określenie “sacred” (jego rzeczownikowym odpowiednikiem jest słowo “sanctity”) podkreśla niezwykłą wartość, nietykalność i wyłączenie tego, co święte, z powszedniego biegu rzeczy. Do tych przedmiotów i zjawisk, o których mówi się “sacred”, ludzie zazwyczaj odnoszą się z szacunkiem, a nawet lękiem – to, co święte nie powinno być przedmiotem żartów ani krytyki, a jeszcze ogólniej – powinno być nienaruszalne, także przenośnie. Słowo “sacred” można uznać za przeciwieństwo przymiotników “profane” i “secular” (‘świecki’).

(8) This grove was sacred to the Celts.
Ten zagajnik był święty dla Celtów.
(9) Opponents of abortion often regard all human life as sacred.
Przeciwnicy aborcji często uważają wszelkie życie ludzkie za święte.
(10) I wonder if there really are people for whom nothing is sacred.
Zastanawiam się, czy rzeczywiście są tacy ludzie, dla których nic nie jest święte.
(11) Though I’m not religious, I’ve always liked sacred music.
Chociaż nie jestem religijny, zawsze podobała mi się muzyka kościelna.

Gdy chcemy powiedzieć, że coś zostało ‘uświęcone’, możemy po prostu użyć wyrażenia “make something holy/sacred” (dosł. ‘uczynić coś świętym’) albo posłużyć się czasownikami “consecrate” lub “sanctify”.

Rzeczownik “saint” odnosi się w pierwszym rzędzie do osób, które zostały oficjalnie uznane przez Kościół za święte, a wtórnie także do tych, którzy odznaczają się cechami traktowanymi jako znamiona świętości, jak np. cierpliwość czy dobroć. Słowo “saint” – pisane dużą literą albo skracane do postaci “St” – występuje zwykle przed imieniem własnym danego świętego. Standardowa wymowa słowa podlega wówczas redukcji.

(12) Legends aside, very little is known about St George; some even doubt if he existed at all.
Abstrahując od legend, bardzo mało wiadomo o św. Jerzym; niektórzy nawet wątpią, czy on w ogóle istniał.
(13) She’s a real saint to put up with all this: I would have quit the job a long time ago.
Ona jest prawdziwą świętą, że z tym wszystkim wytrzymuje – ja bym dawno rzuciła tę pracę.
(14) St Antony of Padua is the patron saint of lost things.
Św. Antoni Padewski jest patronem rzeczy zagubionych.
(15a) I used to worship at the Church of the Holy Spirit.
Chodziłam kiedyś na nabożeństwa do Kościoła pw. Ducha Świętego.
(15b) *I used to worship at St Spirit’s Church.

Kiedy mówimy, że Kościół ogłosił kogoś świętym, możemy użyć wyrażenia “make/declare someone a saint” (dosł. ‘uczynić/ogłosić kogoś świętym’) albo czasownika “canonise” (‘kanonizować’).

(16) Many people argued against sainthood for Pope Pius IX, but he was eventually canonised.
Wielu dowodziło, że Pius IX nie powinien być uznany za świętego, ale ostatecznie został on kanonizowany.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...